Zakład pogrzebowy Toruń | Usługi pogrzebowe Toruń

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
"USKOM" Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 165
tel 56 6529087
tel 56 6529084
kom 883 225 620

Zakład pogrzebowy Toruń | Usługi pogrzebowe Toruń

Zakład pogrzebowy
Usługi pogrzebowe Toruń:
pogrzeby
nagrobki
przewóz zwłok
kremacja

Zakład pogrzebowy Toruń | Usługi pogrzebowe Toruń

Zakład pogrzebowy, usługi pogrzebowe

Nagrobki

Pogrzeby

Przewóz zwłok

Pogrzeb

Kremacja

Toruń

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem wyceny są nieruchomości gruntowe położone w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska, obręb ewidencyjny nr 36, gmina M. Toruń, składające się z:

1) działki ewidencyjnej nr 22 o pow. 0,2121 ha, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00050017/7;
2) działek ewidencyjnych: nr 55/4 o pow. 0,1771 ha, nr 29 o pow. 0,0059 ha, nr 30 o pow. 0,0042 ha i nr 33 o pow. 0,0175 ha, dla których Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TO1T/00050018/4.

Przedmiotowe nieruchomości tworzą zwarty kompleks łącznej pow. 41 68 ha zabudowany m.in. budynkiem biurowym oraz budynkiem przemysłowym.
Kompleks działek ewidencyjnych nr 22, nr 55/4, nr 29, nr 30 i nr 33 znajduje się w odległości około 2,5 km w linii prostej na północny-zachód od centrum Torunia, w prawobrzeżnej części miasta, na terenie dzielnicy Chełmińskie Przedmieście. Granice tego obszaru wyznaczają: od północy ul. Długa, od południa ulice: Kraszewskiego, Czerwona Droga i Odrodzenia, od wschodu ul. Legionów, natomiast od zachodu ul. św. Józefa.


źródło: https://www.openstreetmap.org/


Kompleks przedmiotowych nieruchomości zlokalizowany jest w północnej części Chełmińskiego Przedmieścia. Obszar ten cechuje się bardzo dobrym stopniem zurbanizowania. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej. Od strony wschodniej i południowo-zachodniej kompleks otaczają kilkukondygnacyjne budynki mieszkalno-usługowe, m.in. oddany do użytku w 2014 r. sześciokondygnacyjny budynek usługowo-mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym pn. Rezydencja Daglezja. Na dzień oględzin po stronie północnej i wschodniej kompleksu trwa budowa dwóch kolejnych budynków siedmiokondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego pn. Chełmińskie Tarasy oraz budynku usługowego z zapleczem magazynowym. Na północny-zachód od kompleksu zlokalizowane są obiekty sportowe Mentor Sport: lodowisko, korty tenisowe, fitness, siłownia. Dostęp do punktów handlowo-usługowych oraz obiektów użyteczności publicznej jest korzystny, w bliskim sąsiedztwie zlokalizowane są m.in. dwa dyskonty spożywcze. Przedmiotowy kompleks nieruchomości zlokalizowany jest w drugiej linii zabudowy od ulicy Szosa Chełmińska, która jako część drogi wojewódzkiej nr 553 stanowi jedną z głównych arterii komunikacyjnych prawobrzeżnej części Torunia. Na dzień sporządzenia operatu trwa przebudowa odcinka Szosy Chełmińskiej, przy którym zlokalizowane są nieruchomości — po zakończeniu prac ulica będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

Lokalizacja nieruchomości na tle najbliższego otoczenia
źródło: https://mapy.mojregion.info


Przedmiotem wyceny jest kompleks dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 4168 m2, składający się z działek ewidencyjnych: nr 22, nr 55/4, nr 29, nr 30 i nr 33. Kształt kompleksu zbliżony jest do prostokąta o średniej szerokości około 31 m i średniej długości około 135 m. Obszar kompleksu jest płaski. Kompleks nieruchomości posiada przyłączenie do sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej. W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega również sieć ciepłownicza.

źródło: https://mtorun.webewid.pl/e-uslugi7portal-mapowy


Oględziny przedmiotowego kompleksu nieruchomości zostały przeprowadzone w dniu 09.10.2017 r. Na dzień oględzin obszar kompleksu był ogrodzony i zagospodarowany. Kompleks w części centralnej zabudowany jest dwukondygnacyjnym budynkiem biurowym oznaczonym na mapie ewidencyjnej identyfikatorem 111. Do budynku biurowego od strony północnej przylega jednokondygnacyjny budynek przemysłowy oznaczony identyfikatorem 109. W północno-zachodnim narożniku kompleksu posadowiony jest niewielki budynek o funkcji niemieszkalnej oznaczony identyfikatorem 109. Pomiędzy tym budynkiem a budynkiem przemysłowym znajduje się wiata. Przy wjeździe na teren kompleksu, usytuowanym w jego południowo-wschodniej części, zlokalizowany jest budynek portierni oznaczony na mapie ewidencyjnej identyfikatorem 285. Do portierni od południa przylega duża wiata. Ponadto na terenie kompleksu znajdują się blaszane garaże (w części południowo-zachodniej) oraz pawilon wystawowy (w części centralnej przy granicy wschodniej). Niezabudowany obszar nieruchomości jest częściowo wyasfaltowany, częściowo wyłożony kostką brukową i użytkowany jako miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne.


PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM

Kompleks działek ewidencyjnych nr 22, nr 55/4, nr 29, nr 30 i nr 33 zlokalizowany przy ul. Szosa Chełmińska w Toruniu znajduje się na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz św. Józefa. Plan został zatwierdzony Uchwałą Nr 63/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015 r. Zgodnie z ustaleniami planu kompleks położony jest w terenie o podstawowym przeznaczeniu — usługi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oznaczonym symbolem planu 66.07-U/MW6.

 

Zaproszenie do składania ofert